fbpx

Vedtekter LLH – 2019

Vedtekter for Landsforeningen For Lesbiske, Homofile og Bifile av 2019LLH – 2019

§1 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er Landsforeningen for Lesbiske, Homofile og Bifile av 2019 – LLH – 2019

§2 Formål

A) Organisasjonen har til formål å

  • Aktivt fremme LHB personers rettigheter og interesser i det norske samfunnet.
  • Bidra til å spre kunnskap om at kjønn er binært og ikke et spekter. Kjønnsidentitet er en sosial konstruksjon. Vi ser ingen konflikt mellom heteronormativet og homofil legning.

B) Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

  • Være en inkluderende og samlende organisasjon for homofile, lesbiske og bifile i Norge.
  • Påvirke politisk gjennom tilgjengelige kanaler
  • Dele kunnskap om LHB. Arbeide for at LHB personer ikke skal særbehandles, men inneha samme grunnleggende rettigheter som heterofile.

§3 Organisasjonsform

Organisasjonen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på organisasjonens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer og medlemskap

Foreningen er åpen for LHB personer og andre som støtter foreningens formål og verdigrunnlag.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. Medlemmer som ikke har betalt kontingent tre måneder etter forfall, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av organisasjonen.

Medlemmer med utestående kontingent skal også fratre sine verv i organisasjonen ved manglende betaling tre måneder etter forfall. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er organisasjonens høyeste myndighet. Organisasjonens første ordinære årsmøte avholdes i 2021. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved styreleders dobbeltstemme. . Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

A) Behandle årsmelding.
B) Behandle revidert regnskap.
C) Behandle innkomne forslag.
D) Fastsette kontingent.
E) Vedta budsjett.
F) Velge styre.
1) Styremedlemmer.
2) Varamedlemmer.


§8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9 Styret

A) Organisasjonen har et styre på 3 medlemmer, i tillegg til antall varamedlemmer bestemt av årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Dersom styremedlemmer skulle trekke seg i perioden de er valgt inn for, eller på andre måter ikke overholder forpliktelser som følger vervet, kan styret ved flertall innsette styremedlemmer og fordele verv frem til neste ordinære årsmøte. Dette for å sikre en god drift i organisasjonen

1) Styrets medlemmer skal bestå av medlemmer som har oppnådd myndighetsalder.

2) For å sikre kontinuitet i styret, velges styrets medlemmer for følgende perioder

i) To styremedlemmer velges for ett år.
ii) Ett styremedlem velges for to år.
iii) Varamedlemmer velges for ett år.

3) Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet er avholdt, med økonomiansvarlig og sekretær. Det er ingenting i veien for at disse ansvarsområdene fordeles på flere styremedlemmer dersom dette er ønskelig.

B) Styret skal holde møte når et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret skal

  • Iverksette årsmøtebestemmelser.
  • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
  • Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
  • Representere organisasjonen utad.

C) Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§10 Arbeidsmetoder

Det oppfordres til utstrakt bruk av internett i organisasjonens daglige arbeid. Styret bestemmer selv hvor det vil arbeide, men det skal legges vekt på tilgjengelighet for alle. Det skal videre ikke være noe i veien for å velge elektroniske løsninger fremfor fysiske møter der det er hensiktsmessig.

§11 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Styret i fellesskap innehar også prokura. I tillegg innehar følgende verv prokura hver for seg: begge talspersoner og eventuell økonomiansvarlig.

§12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§13 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Organisasjonens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål organisasjonen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av disse.

Visit Us
Follow Me
Tweet
Rull til toppen